Kody odpadów komunalnych powinien znać każdy z przedsiębiorców. Zagłębienie się w nomenklaturę odpadową może bowiem pomóc  w rozsądnym gospodarowaniu nieczystościami.

Z racji rosnących kosztów wywozu i nowych obowiązków, które są nakładane na każdego z nas temat ten jest warty uwagi. Obowiązek segregacji śmieci wiąże się z koniecznością podjęcia licznych decyzji. To w jaki sposób będziemy gromadzić nieczystości nie tylko będzie mieć wpływ na środowisko, ale i na zawartość portfela. W chwili obecnej do najczęściej występujących kodów zaliczyć możemy:

Jakie są kody odpadów komunalnych?

 • 20 03 01niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – omawianie kodów odpadów komunalnych wypada rozpocząć od śmieci, które towarzyszyły nam „od zawsze”. Mowa tu oczywiście o śmieciach resztkowych. Zbierane są one w czarnych pojemnikach na odpady przez śmieciarki lub pojazdy przewożące kontenery. Do odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 należy zaliczyć wszystko to, czego nie da się wysortować i umieścić w workach lub koszach do selekcji. Zaliczamy tu miedzy odpady higieniczne, kości od mięsa, odchody zwierzęce i popiół.
 • 15 01 02opakowania z tworzyw sztucznych – w kody odpadów komunalnych wliczają się również opakowania z tworzyw sztucznych. W niektórych gminach na ich określenie stosuje się zamiennie kod 20 01 39. Z perspektywy osób prowadzących działalność gospodarczą tworzywa sztuczne są istotne z wielu powodów. Najważniejsza jest oczywiście przestrzeń potrzebna do ich gromadzenia. Lepiej od razu ją zabezpieczyć, aby uniknąć problemów w postaci bałaganu.
 • 15 01 07opakowania ze szkła – jednym z kodów odpadów jest oczywiście szkło. W kontekście śmieci komunalnych zaliczamy do niego przede wszystkim opakowania w postaci różnego rodzaju butelek i słoików. W zielonych zbiornikach do szkła nie można więc gromadzić szyb i okiennych samochodowych. Nieczystości te należy utylizować na rynku usług komercyjnych.
 • 15 01 01opakowania z papieru i tektury – w dobie rewolucji technologicznej papier jest powoli wypierany przez urządzenia elektroniczne. Nadal jednak stosuje się go powszechnie w branży opakowaniowej. Jeśli więc dany podmiot otrzymuje dostawy lub sprzedaje towary to zapewne ma  z nim do czynienia. Kartony, obwoluty z papieru i arkusze pakowe można wrzucać do niebieskich zbiorników na papier. W przypadku znacznych ilości polecamy jednak zaopatrzenie się w kontener lub nawet prasokontener.
 • 20 02 01odpady ulegające biodegradacji – niektóre podmioty oprócz odpadów opakowaniowych mają do czynienia także z bio. Powstają one na ogół podczas prac pielęgnacyjnych takich jak np. koszenie. Odpady ulegające biodegradacji składuje się w pojemnikach lub workach do BIO. Zgodnie z ustawą powinny mieć one kolor brązowy.
Jakie są kody odpadów komunalnych ?

Jakie są kody odpadów komunalnych ?

Co wchodzi w skład odpadów komunalnych?

Odpadami komunalnymi nazywa się odpady, które powstają w gospodarstwach domowych. Definicję odpadu komunalnego stanowi między innymi Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku.

W tym znaczeniu nie mieszczą się pojazdy wycofane z eksploatacji oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład mogą być podobne do odpadów charakterystycznych dla gospodarstw domowych.

Statystyczny podział rodzajowy odpadów komunalnych kształtuje się następująco:

 • 50% tych odpadów to substancje organiczne;
 • 50% to substancje mineralne i nieorganiczne.

Zatem do odpadów komunalnych zaliczyć można między innymi:

 • Resztki żywności;
 • Artykuły higieniczne (np. pieluszki, ręczniki papierowe);
 • Opakowania;
 • Ceramikę;

W tej grupie znajdują się także żarówki, sprzęt AGD, leki oraz meble.

Warto przy tym pamiętać, iż odpady z grupy wielkogabarytowych (meble, AGD, odpady poremontowe, armatura itp.) należy gromadzić w miejscach do tego przeznaczonych. Ich odbiorem zajmują się wyspecjalizowane grupy służb oczyszczania zgodnie z uprzednio przygotowanym harmonogramem.

W przypadku niektórych odpadów konieczne jest zamówienie osobnego kontenera. Dotyczy to np. pozostałości po remontach obiektów budowlanych.

Odpady komunalne zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 9 grudnia 2014 roku sklasyfikowane zostały w grupie 20.

Do przeprowadzenia klasyfikacji odpadów komunalnych niezbędna jest weryfikacja danego przypadku pod kątem podobieństwa cech charakterystycznych odpadu. Oznacza to, że podmiot dokonujący klasyfikacji powinien odnieść się do innych, wcześniej występujących przypadków powstawania odpadów z konkretnego źródła.

Odpady komunalne wytwarzane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej 

Odpadami komunalnymi wytwarzanymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej są przede wszystkim te, które wiążą się z zaspokajanie potrzeb bytowych pracowników.

Do nich zaliczyć należy:

 • Opakowania po żywności;
 • Kubki i sztućce jednorazowe;
 • Opakowania po środkach czystości;
 • Artykuły higieniczne.

Wypada zaznaczyć, iż w tej grupie nie znajdą się odpady powstałe w wyniku działalności produkcyjnej. Odpadami komunalnymi nie są uszkodzone butelki czy też resztki owoców powstałe w cyklu wytwórczym.

W tym samym kontekście należy rozpatrywać przynależność do grupy odpadów innych, aniżeli komunalnych opakowania po materiałach biurowych, sprzętach biurowych, czy opakowania zbiorcze po środkach stosowanych do utrzymania czystości (kartony, folie z tworzyw sztucznych itp.).

Innymi słowy, wszystko, co stanowi odpad powstały na skutek zapewnienia funkcjonowania podmiotu gospodarczego, w świetle obowiązujących przepisów stanowi odpad z podgrupy 15 01.

Czy BDO dotyczy odpadów komunalnych?

Przypomnijmy, odpady powstałe w części socjalnej podmiotu gospodarczego, przeznaczonej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym i jako takie nie podlegają ewidencji. Teza ta znajduje swoje uzasadnienie w przepisach ustawy o odpadach, Wytwórcy tego typu odpadów nie podlegają obowiązkowi uzyskania wpisu do rejestru w BDO.

Odnosi się do tego art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach. Nie oznacza to jednak, że wytwórca lub wytwórcy odpadów zwolnieni są z wszelkiej za nie odpowiedzialności. To nich spoczywa obowiązek zabezpieczenia odpadów do czasu przekazania ich uprawnionemu podmiotowi.

Śmieci komunalne

Śmieci komunalne

Kody tworzyw sztucznych mogą być interesującym zagadnieniem dla przedsiębiorców, którzy muszą sporządzać karty przekazania odpadów w systemie BDO.

Jeśli więc należycie Państwo do tej grupy to warto przeczytać ten artykuł do końca, aby uniknąć błędów przy sporządzaniu dokumentów środowiskowych.

Do najpopularniejszych kodów w obrębie odpadów, które są wykonane z tworzyw sztucznych czyli tzw. „plastiku” zaliczyć możemy:

 • Kod 15 01 02opakowania z tworzyw sztucznych – odpady tego typu mogą być wytwarzane zarówno przez mieszkańców jak i firmy. Grupa „15” stanowi o tym, że nieczystości te mają charakter bardziej ogólny i opisuje opakowania. Obok tworzyw sztucznych możemy w tej grupie znaleźć także papier (15 01 01) i szkło (15 01 07).
 • Kod 20 01 39 – to kod tworzyw sztucznych, które zostały wytworzone w wyniku normalnego bytowania. Świadczy o tym liczba „20”, która identyfikuje grupę odpadów komunalnych. W wielu gminach odbiera się pod tym kodem odpady z plastiku oraz metalu, które stanowią zawartość żółtych pojemników na śmieci.
 • Kod 17 02 03 – identyfikuje tworzywa sztuczne pochodzące z budowy, remontów oraz demontażu. Kodem tym posługują się najczęściej osoby mające styczność z przemysłem budowlanym. Do nieczystości tych zaliczyć możemy  elementy plastikowe, które zostały wytworzone przy okazji różnego rodzaju prac na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Zobacz też:

Gdzie wyrzucać opakowanie po mleku, jogurcie i maśle ?
Jakie kody odpadów wpisać do BDO ?
Zagospodarowanie odpadów w statystyce
Jednolity system segregacji odpadów
Typy pojemników na odpady
Przelicznik toalet przenośnych

Spodobał Ci się artykuł?

Skorzystaj z naszego kalkulatora on-line i zleć odbiór odpadów,
pod dowolny adres w kraju
Zamów odbiór odpadów

Autor wpisu:

Autor wpisu
ŁUKASZ KAMIŃSKI
Specjalista do spraw gospodarki odpadami, pasjonat nowoczesnych technologii w ochronie środowiska.

Polecane z tej kategorii:

Nasza aplikacja mobilna Nasza aplikacja mobilna
Pobierz naszą aplikację

Nasza firma pośredniczy w odbiorze odpadów poremontowych, papy, gruzu oraz gabarytów na terenie całego kraju. Współpracujemy z najlepszymi firmami wywozowymi w Polsce. Nasze kontenery, big bagi oraz usługi transportowe zaspokajają potrzeby firm oraz osób prywatnych.

Ostatnio zamówiony kontener na odpady
Zamówiono Kontener do miejscowości Płock

5 godz temu