Odpady komunalne dla firm

 

smieci.eu
Odpady komunalne dla firm

Odpady komunalne dla firm – podstawowe informacje

Odpady komunalne wytwarzane są we wszystkich przedsiębiorstwach. Z tego względu, istnieje konieczność zawarcia umowy o ich odbiór. Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzonym 23 września 2021 roku, właściciele nieruchomości niezamieszkanych mają obowiązek pilnować uchwał gmin i samodzielnie podjąć decyzję, czy chcą zostać objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, czy chcą na własną rękę zawrzeć umowę z zewnętrzną firmą świadczącą takie usługi.

 

Jako odpad traktowany jest każdy przedmiot i substancja, których posiadacz pozbywa się lub jest do tego pozbycia zobowiązany. To właściciel firmy powinien samodzielnie klasyfikować swoje odpady i sporządzać dokumentację, która potwierdza prawidłową gospodarkę śmieciami.

Odpadami komunalnymi powstającymi w przedsiębiorstwach nazywa się wszelkie odpady, które zazwyczaj powstają w typowych gospodarstwach domowych. Wyłącza się jednak z definicji pojazdy wycofane z eksploatacji. Odpadami komunalnymi są odpady, które nie zawierają substancji niebezpiecznych. To tzw. odpady niesegregowane czy też zmieszane.

 

Odpady komunalne dla firm

Odpady komunalne dla firm

Wywóz odpadów komunalnych: jaką umowę zawrzeć?

Przedsiębiorcy pozbywający się odpadów komunalnych, którzy nie zdecydowali się na objęcie programem gminnym dotyczącym wywozu takich odpadów, mają obowiązek samodzielnie zawrzeć umowę z podmiotem, który będzie regularnie wywoził odpady komunalne wytwarzane w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jeśli nieruchomość, z której odbierane są odpady, składa się z dwóch części, tzn. przeznaczonej na cele mieszkalne i na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć dwie umowy: na wywóz odpadów dotyczących gospodarstwa domowego (deklaracja) i przedsiębiorstwa.

Każdy właściciel takiej nieruchomości jest zobowiązany do uiszczania opłaty w urzędzie gminnym za część oznaczoną jako mieszkalna, a także regularnego opłacania usług firmy prywatnej (jeśli na jej usługi się zdecydował) w ramach umowy na wywóz odpadów z części gospodarczej.

Bardzo istotną kwestią jest to, że odpady z gospodarstwa domowego oraz z przedsiębiorstwa nie mogą być mieszane.

Dzięki nowej ustawie o zmianie przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, ustawie o ochronie środowiska oraz ustawie o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648), dokonano rewolucyjnych zmian w sposobie postępowania z odpadami komunalnymi generowanymi na terenach nieruchomości niezamieszkanych. Do takich nieruchomości, w których gromadzone są odpady komunalne, zalicza się na przykład budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska oraz cmentarze.

Nowe przepisy są zupełnym przeciwieństwem dotychczasowych regulacji. Przed wprowadzeniem tych zmian, przedsiębiorcy zobowiązani byli samodzielnie przystąpić do gminnego systemu zarządzania odpadami, jeśli mieli taką intencję. Jednak na skutek nowelizacji, właściciele nieruchomości niezamieszkanych zostają automatycznie objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami. Jeżeli pragną z niego zrezygnować, to teraz muszą sami się z niego wycofać. Wcześniej, aby do niego przystąpić, musieli zawrzeć stosowną umowę.

 

Wywóz odpadów komunalnych

Wywóz odpadów komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych i możliwość wystąpienia z gminnego systemu

Na mocy zaktualizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednostka samorządu terytorialnego może przyjąć uchwałę, która pozwoli na objęcie nieruchomości niezamieszkanych gminnym systemem odbioru odpadów. Właściciel takiej nieruchomości, który nie wyraża chęci przystąpienia do gminnego systemu, ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyłączeniu z systemu odbierania odpadów komunalnych, zorganizowanego przez gminę na mocy tej uchwały, w terminie 60 dni od daty ogłoszenia uchwały, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Oświadczenie musi zawierać informację o gminnej jednostce organizacyjnej lub przedsiębiorcy, z którymi zawarto umowę o odbieranie odpadów, a także musi być dołączona kopia tej umowy. Oświadczenie staje się skuteczne od daty wprowadzenia w życie uchwały i nie może być cofnięte przez okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zawartej po dniu ogłoszenia tej uchwały.

Ustawodawca nie określił, na jakiej podstawie liczony jest termin 60 dni na złożenie oświadczenia. W związku z tym przyjmuje się, że składanie oświadczenia będzie skuteczne, jeżeli dokument zostanie dostarczony do urzędu w wyznaczonym terminie. Data nadania nie ma znaczenia – liczy się data wpływu.

Przedsiębiorcy mają 60 dni na zrezygnowanie z gminnego systemu odbioru odpadów, licząc od daty wydania uchwały dotyczącej odbioru odpadów.

Wycofanie oświadczenia będzie skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie mieszkają mieszkańcy, i nie będzie możliwe przez okres trwania tej umowy.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowelizacji, to rozwiązanie ma na celu umożliwienie właściwego planowania zamówień publicznych na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów, ponieważ znana będzie liczba podmiotów objętych systemem. Gmina będzie dysponować danymi dotyczącymi liczby nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, objętych odbiorem odpadów przez przedsiębiorcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Warto również podkreślić, że na mocy nowych przepisów gminy i miasta teoretycznie mogą zrezygnować z odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych. Jednak w praktyce jest mało prawdopodobne, że podejmą takie kroki.

Nowe przepisy wymagają, aby przedsiębiorcy śledzili i sprawdzali, czy właściwe jednostki samorządu terytorialnego wydały odpowiednie uchwały. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mają obowiązek opublikowania informacji o planowanym przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na swoich stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Podpisując umowę z Smieci.eu zyskujesz wsparcie w prowadzeniu ewidencji i dokumentacji dotyczącej odbioru odpadów z Twojego przedsiębiorstwa, jak również regularny odbiór odpadów komunalnych w ramach podpisanej umowy.

 

Odbiór odpadów komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych

 

Obsługiwane lokalizacje:

Nasza aplikacja mobilna Nasza aplikacja mobilna
Pobierz naszą aplikację

Nasza firma pośredniczy w odbiorze odpadów poremontowych, papy, gruzu oraz gabarytów na terenie całego kraju. Współpracujemy z najlepszymi firmami wywozowymi w Polsce. Nasze kontenery, big bagi oraz usługi transportowe zaspokajają potrzeby firm oraz osób prywatnych.

Ostatnio zamówiona kabina WC
Zamówiono Kabinę WC do miejscowości Radom

27 min. temu